Home > Algemene voorwaarden gebruik website

Algemene voorwaarden gebruik website

Artikel 1 : Algemene overwegingen

De toegang tot de internetsite van Mv. Farget (hierna “Arteeshow”) www.arteeshow.be (hierna de “Site”) en tot de informatie die het bevat, is volledig onderworpen aan de hieronder beschreven voorwaarden.
De Site is opgericht en wordt beheerd door Arteeshow. Haar zetel is gevestigd te Tervurenlaan 194B/8 te 1150 Brussel, België. Ondernemingsnummer : 0670.948.208 E-mail : lila(at)arteeshow.com
Als u de algemene voorwaarden niet aanvaard, gelieve de Site onmiddellijk te verlaten en deze op geen enkele manier te gebruiken. Als u vragen heeft, gelieve ons te contacteren.

Artikel 2 : Intellectuele eigendom

De huidige Site en de teksten, tekeningen, foto’s, illustraties, films, gegevens, databanken, software, domeinnamen, logo’s, en elk ander element die erin wordt vermeld, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, regeling of wijziging van het geheel of een deel van deze Site, in gelijk welke vorm of met gelijk welk middel het moge zijn – elektronisch, technisch of ander – is strikt verboden zonder voorafgaande en geschreven toestemming van Arteeshow. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Artikel 3 : Inhoud van de site

De Site wordt regelmatig geüpdatet en de grootste zorgvuldigheid wordt verleend aan de controle van de juistheid van de informatie die erin wordt vermeld. Arteeshow kan echter niet de juistheid, de betrouwbaarheid, de integriteit, de opportuniteit, de nauwkeurigheid en de volledigheid van alle informatie die erin wordt opgenomen, verzekeren.

Artikel 4 : Beheer van de site

De beheerders behouden zich het recht voor om elk commentaar of profiel van de gebruiker te verwijderen als deze laatsten niet verenigbaar zijn met de filosofie en de verplichtingen hieronder opgenomen.
Aldus, gaat u onder andere akkoord met :
De informatie niet op een illegale manier te exploiteren.
Deze website niet te gebruiken op zodanige wijze dat het wordt beschadigd, veranderd, verstoord, gestopt of minder werkzaam wordt gemaakt door eender welk middel het ook moge zijn.
Deze website niet te gebruiken voor de verspreiding of de verzending van computervirussen of voor de verspreiding of de verzending van illegale, ongeoorloofde of ongeschikte inhoud (in het bijzonder, maar niet exclusief, obscene informatie of informatie schadelijk voor de openbare orde).
Deze website niet te gebruiken met het doel de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of een vereniging te schenden op gelijk welke manier het ook moge zijn, bijvoorbeeld – onder andere maar niet exclusief – het recht op een persoonlijke levenssfeer en het recht op intellectuele eigendom.
De website niet te gebruiken voor de verspreiding of de verzending van inhoud voor promotie- of reclamedoeleinden zonder voorafgaande toestemming te hebben gevraagd aan Arteeshow.
Arteeshow is niet aansprakelijk voor een eventuele verspreiding van computervirussen in het geval dat deze zich zou voordoen, ongeacht de genomen voorzorgsmaatregelen, en weigert elke aansprakelijkheid voor de schade dat deze virussen zouden veroorzaken.

Artikel 5 : Schorsing van de toegang tot de Site – verwijdering van het account

Arteeshow behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site te schorsen in het geval van schending van de huidige algemene voorwaarden, van een wettelijke norm of in het geval van tegenstrijdigheid met de goede zeden. In een dergelijk geval, zal Arteeshow de schorsingsmaatregel ter kennis stellen per e-mail aan de betrokken gebruiker en hem verzoeken om een einde te stellen aan het onrechtmatig handelen dat geïdentificeerd werd in de aanmaning.
Als de door de schorsingsmaatregel geviseerde gebruiker nalaat om de aangeklaagde situatie recht te zetten, zal Arteeshow hem een ingebrekestelling sturen om onmiddellijk dit artikel na te leven.
Als, desondanks de ingebrekestelling, de gebruiker niet vrijwillig een einde stelt aan het aangegeven onrechtmatig handelen, zal Arteeshow, zonder nieuwe aanmaning noch termijn, het account verwijderen zonder vergoeding ten gunste van deze laatste.
Arteeshow behoudt zich het recht voor om de herinschrijving van de gebruiker wiens account werd verwijderd, te weigeren.
In het algemeen behoudt Arteeshow zich het recht voor om de volledige of gedeeltelijke toegang tot de Site te schorsen of te onderbreken, evenals om technische en, in voorkomend geval, wettelijke maatregelen te nemen in het geval van vermoeden ten aanzien van de gebruiker dat hij, op welke manier dan ook, de belangen van de Houder, van de Site of van elke derde schendt, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6 : Wijziging

Arteeshow behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden regelmatig, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bijvoorbeeld om deze aan te passen aan de wettelijke en reglementaire wijzigingen, of om de voorgestelde functies te wijzigen. De gebruiker zal regelmatig deze voorwaarden moeten raadplegen om op de hoogte te blijven van de gedane wijzigingen. De gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van deze wijzigingen en deze aanvaard en begrepen te hebben voor het verder gebruik van de Site.

Artikel 7 : Newsletter

Door het invullen van de velden die bestemd zijn voor de ontvangst van de “Newsletter”, gaat u akkoord met het ontvangen van informatie op geregelde tijdstippen namens Arteeshow op het meegedeelde e-mailadres. Op elk moment is een uitschrijving voor de Newsletter mogelijk door het klikken op de knop “zich uitschrijven” die voorzien is onderaan op de pagina van elke Newsletter.

Artikel 8 : Gebruik van cookies

Tijdens de raadpleging van de Site, kan de informatie met betrekking tot het browsen van de gebruikers geregistreerd worden in de “Cookies”-bestanden die geïnstalleerd zijn op hun apparatuur (computer, tablet, Smartphone).
Deze cookies worden uitgebracht door Arteeshow met het oog op het faciliteren van het browsen op de site en deze laten toe om de browser van de gebruikers te herkennen wanneer zij ingelogd zijn op de Site.
Deze cookies worden uitgebracht teneinde :
Statistieken van de bezoekersaantallen samen te stellen (aantal bezoeken, aantal pagina’s bekeken en het aantal stopzettingen tijdens het plaatsen van de bestelling),
De voorstelling van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de apparatuur,
De informatie die ingevuld werd in de formulieren te onthouden, de toegang tot de voorbehouden en persoonlijke ruimtes, zoals het gebruikers account, te beheren en te beveiligen en de winkelmand van de Bestelling te beheren.
Arteeshow behoudt zich het recht voor om cookies te installeren op de computer van de gebruiker tijdens de bezoeken aan de Site.
Een cookie is een klein bestand dat verzonden wordt naar de computer van de gebruiker en bewaard wordt op zijn harde schijf. Als de gebruiker geregistreerd is bij Arteeshow, zal zijn computer een identificatie cookie bewaren die hem tijd zal winnen elke keer hij terugkeert naar de Site aangezien die het e-mailadres van de gebruiker zal onthouden.
Een cookie maakt het niet mogelijk om de gebruiker te identificeren maar heeft als doel om elk voorgaand bezoek van de gebruiker aan de Site te signaleren teneinde Arteeshow te helpen met het personaliseren van haar diensten.
De gebruiker kan de instellingen wijzigen zodat de cookies worden uitgeschakeld en zo vermijden dat de cookies zonder zijn expliciete toestemming worden geïnstalleerd op zijn computer.
Elke instelling ingesteld door de gebruiker kan mogelijk het browsen op de Site en de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten van de Site, waarvoor het gebruik van Cookies noodzakelijk is, wijzigen.
De gebruiker kan op elk moment zijn voorkeuren met betrekking tot cookies uitdrukken en wijzigen aan de hand van de hieronder beschreven middelen.
De Site gebruikt softwaretoepassingen die afkomstig zijn van derden, die aan de gebruiker toelaten om de inhoud van de Site te delen met andere personen of om zijn mening met betrekking tot de inhoud van de Site ter kennis te stellen aan deze andere personen (Sociale netwerken zoals “Facebook”, “Google+”, “Twitter”, enz.).
Wanneer de gebruiker een pagina van de Site raadpleegt die de knop “Delen” of “Vind ik leuk” bevat, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van het desbetreffend sociaal netwerk.
Als hij ingelogd is op het sociaal netwerk tijdens het browsen, maken de applicatieknoppen het mogelijk om de geraadpleegde pagina’s te verbinden met zijn account.
Als hij reageert door middel van plug-ins, bijvoorbeeld door het drukken op de knop “Vind ik leuk” of door het nalaten van een reactie, dan zal de desbetreffende informatie verzonden worden naar het betrokken sociaal netwerk en gepubliceerd worden op zijn account.
Als de gebruiker niet wilt dat de door de Site verzamelde informatie gelinkt wordt aan zijn account, dan dient hij zich uit te loggen op het desbetreffend sociaal netwerk voor het bezoeken van de Site.
Arteeshow is in geen geval aansprakelijk om welke reden dan ook voor de inhoud of het functioneren van een van de sociale netwerken, met inbegrip van deze die verbonden kunnen zijn met de Site.

Artikel 9 : Hyperlinks

De Site verwijst, strikt ter informatie, naar andere sites door middel van hyperlinks. Het wordt ten zeerste aanbevolen om kennis te nemen van hun privacybeleid tijdens de raadpleging van deze sites. Arteeshow weigert elke aansprakelijkheid met betrekking tot de praktijken en de informatie van deze websites waarop de bezoeker toegang kan krijgen door het gebruik van eventuele hyperlinks die vermeld worden op haar eigen site.
Elke creatie van hyperlinks op de homepagina van de Site, of op elke andere pagina van de Site, is onderworpen aan het voorafgaand en geschreven akkoord van Arteeshow.

Artikel 10 : Bescherming van de privacy

De persoonlijke gegevens van de bezoekers die verkregen zijn door tussenkomst van de internetsite, worden bewaard en verwerkt door Arteeshow.
Arteeshow zal deze gegevens uitsluitend gebruiken om de bestelling van de koper te behandelen, alsook voor het versturen van brieven of e-mails met informatie omtrent diverse aanbiedingen.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de consument over een recht van toegang, verbetering of verwijdering van de persoonlijke gegevens die worden bewaard door Arteeshow. Dergelijke aanvragen dienen te worden verzonden op het volgend e-mailadres : lila(at)arteeshow.com of per brief op het volgend adres : Tervurenlaan 194B/8 te 1150 Brussel, België.

Artikel 11 : Toepasselijk recht

De huidige algemene voorwaarden van gebruik alsook uw gebruik van de site worden geregeld door de Belgische wet. Enkel de commerciële rechterlijke instanties van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van elk rechtsgeschil afkomstig van of met betrekking tot de huidige algemene voorwaarden van gebruik.