Home > Algemene voorwaarden van onlineverkoop

Algemene voorwaarden van onlineverkoop

Artikel 1 : Aanhef

De huidige algemene voorwaarden van verkoop zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen enerzijds de onderneming Arteeshow-Lila Farget, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Tervurenlaan 194B/8, 1150 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0670.948.208, hierna genoemd “Arteeshow” en anderzijds elke consument die wenst over te gaan tot een aankoop via de internetsite arteeshow.com, hierna genoemd “de koper”.

Wordt verstaan onder consument : iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht)

Artikel 2 : Doel

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn gericht op het omschrijven van de contractuele relatie tussen Arteeshow en de koper, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop verricht door middel van de site arteeshow.com (hierna genoemd de “Site”).

De aankoop van een goed door middel van de Site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden door de koper. Deze zullen voorrang hebben boven alle andere bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk werden erkend door Arteeshow.

Arteeshow behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn verkoopsvoorwaarden te wijzigen. In dit geval zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die in werking zijn op de datum van de bestelling van de koper.

Artikel 3 : Het aanmaken van een gebruikersaccount

Indien men een bestelling van artikelen wenst te plaatsen via de Site, dient voorafgaand een gebruikersaccount aangemaakt te worden.

Elke grote koper kan vrij en kosteloos een gebruikersaccount aanmaken door middel van de rubriek “Een account aanmaken”.

Het aanmaken van een gebruikersaccount gebeurt door de koper door het invullen van het formulier dat hem wordt voorgesteld, met inbegrip van zijn identificatiegegevens.

Dit account is strikt persoonlijk en laat de gebruiker toe om zich te identificeren alvorens elke bestelling te valideren.

Tijdens het aanmaken van het gebruikersaccount, vult de koper zijn identificatiegegevens in onder zijn volle verantwoordelijkheid en controle en verbindt hij zich ertoe om de volledige, juiste en actuele informatie mee te delen, en zich niet voor te doen als een derde, noch zijn leeftijd te verdoezelen of aan te passen.

Tijdens het aanmaken van een gebruikersaccount, kiest de koper zijn gebruikersnaam (e-mail) en zijn wachtwoord.

Indien de gekozen gebruikersnaam reeds in gebruik is, zal het systeem vragen om een andere te kiezen.

De koper verbindt zich ertoe om zijn geheim wachtwoord te bewaren en deze niet openbaar te maken onder eender welke context en om welke reden dan ook.

Indien er verdacht wordt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord gebruikt wordt door een derde, dan dient de koper Arteeshow meteen in te lichten met het oog op het veranderen van zijn wachtwoord en/of ervoor kiezen om zijn gebruikersaccount af te sluiten.

Artikel 4 : Kenmerken van de aangeboden goederen

De voorgestelde producten zijn deze die vermeld worden in de catalogus gepubliceerd op de internetsite arteeshow.com. Elk product is vergezeld van een door Arteeshow opgestelde beschrijving. De kenmerken van de verkochte producten op de Site (foto’s, ontwerpen, beschrijvingen …) worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn van geen enkele contractuele aard.

De aanduiding van een beschikbare hoeveelheid weerspiegelt de staat van de voorraden op het moment van de laatste update van de internetsite van Arteeshow. De staat van de voorraden, zoals die blijkt op het moment van de raadpleging van de Site van Arteeshow door de koper, bevat bijgevolg geen enkele contractuele waarde.

Arteeshow behoudt zich het recht voor om zich op elk moment terug te trekken uit de verkoop van elk op de Site aanwezig artikel en/of om elke informatie met betrekking tot de artikelen die op de Site worden weergegeven, te vervangen of te veranderen.

In het geval dat een artikel niet beschikbaar is na het plaatsen van zijn bestelling, wordt de koper hiervan geïnformeerd per e-mail. Zijn bestelling wordt dan automatisch geannuleerd, zonder mogelijkheid voor de koper om een vordering hiertegen in te stellen. De betaling die gedaan werd op het moment van de bestelling, zal automatisch terugbetaald worden.

Artikel 5 : Prijs

Het totaalbedrag van de bestelling van de koper, zoals aangegeven op de internetsite arteeshow.com, voor definitieve bevestiging van deze, wordt aangegeven in euro met alle belastingen (BTW en andere toepasselijke belastingen en rechten) en andere kosten inbegrepen, inclusief transport.

Arteeshow behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De op de bestelling toepasselijke prijzen zijn evenwel deze die in werking zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling. Arteeshow behoudt zich tevens het recht voor de wijzigingen van het BTW-tarief, die zouden tussenkomen voor of op de datum van de levering, door te rekenen op de prijzen.

De artikelen blijven onder de volledige eigendom van Arteeshow tot op het moment van de complete betaling van de prijs, hetgeen de koper erkent en aanvaard.

De prijzen van de producten zijn exclusief leveringskosten (porto, verpakking en vervaardiging van de verpakking volgens de geldende bedragen).

Het bedrag van de verzendkosten wordt gepreciseerd op de Site voor de validatie van de bestelling.

Artikel 6 : Bestellingen en kortingsbonnen

De koper die een product of een dienst wenst aan te kopen, dient verplicht :

Boven de 18 jaar te zijn ;
Het identificatieformulier in te vullen of zijn/haar klantennummer te geven indien hij/zij er een heeft ;
De online bestelbon in te vullen door het geven van alle referenties van de gekozen producten ;
Zijn bestelling te valideren na het te hebben gecontroleerd ;
Te erkennen kennis te hebben genomen van de huidige algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard;
De betaling te verrichten onder de voorziene voorwaarden ;
Zijn bestelling en zijn regeling te bevestigen.

De verkoop wordt geacht te zijn afgerond na de bevestiging van aanvaarding van de bestelling van de koper door Arteeshow. De bevestiging wordt per e-mail verstuurd naar het door de koper op het moment van zijn online bestelling vermelde adres. In elk geval zal de bevestiging van aanvaarding van de bestelling van de koper door Arteeshow de totaalprijs van de bestelling (prijs per eenheid exclusief BTW, disconto’s, restorno’s, kortingen, BTW grondslag, op elke belastinggrondslag toepasselijk BTW-tarief, diverse kosten, …) en de gedetailleerde informatie bevatten, bestaande uit : een gedetailleerde beschrijving van de door de koper gedane bestelling ; de datum van sluiting van het contract ; de handelsnaam, het volledig adres van de maatschappelijke zetel en het BTW-identificatienummer van Arteeshow ; de naam en het volledig adres van de wettelijke woonplaats van de koper ; de geschatte datum of de termijn van levering.

De koper is verplicht om voorafgaand aan de bevestiging van zijn bestelling, de levering van de artikelen na te gaan in de staat waar deze wordt gedaan, in voorkomend geval door te verwijzen naar de internetsite van BPOST.

De door de klant aangebrachte wijzigingen aan de bestelbon zullen enkel geldig zijn onder de voorwaarde dat Arteeshow deze aanvaard en bevestigd heeft per schrijven.

In geval van eenzijdige intrekking van een bestelling door de koper, die genomen werd voor de voorbereiding van de bestelling, behoudt Arteeshow zich het recht voor om een vergoeding te eisen gelijk aan 10% van het totaalbedrag van de bestelling.

Geen enkele verzending van handelswaar zal worden uitgevoerd zonder bevestiging van de bestelling door Arteeshow en betaling van de totaalprijs van de bestelling.

De kortingsbonnen worden enkel gratis uitgedeeld in het kader van promotieacties. Zij hebben een uiterste geldigheidsdatum, zij kunnen niet worden gekocht, zij zijn niet overdraagbaar en zij kunnen enkel eenmalig gebruikt worden voor één bestelling.

Bepaalde producten kunnen uitgesloten worden van het voordeel van de kortingsbonnen in kwestie. Een minimum aankoopbedrag kan worden aangegeven voor elke kortingsbon.

De waarde van de kortingsbon is niet terugbetaalbaar en brengt geen interesten op en het verschil kan niet worden terugbetaald door de verkoper. Indien de handelswaar in zijn geheel of gedeeltelijk wordt teruggezonden, dan is het gedeelte van de prijs dat betaald werd door middel van een kortingsbon, niet terugbetaalbaar.

Artikel 7 : Gepersonaliseerde artikelen

De eventuele termijn van uitvoering, meegedeeld door Arteeshow, vangt aan op de dag na die waarop de inning van de prijs van de bestelling gedaan werd door Arteeshow.

Artikel 8 : Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet, heeft de koper het recht om de verkoper in kennis te stellen dat hij zijn aankoop herroept, zonder sanctie en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na die waarop de levering van het product gedaan werd (art. VI.47, §1 van het Wetboek Economisch Recht).

De consument moet binnen deze termijn zijn intentie om te herroepen ter kennis brengen door het verzenden per e-mail aan het contactadres van de verkoper (lila@arteeshow.com) van een ondubbelzinnige verklaring waarin zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen wordt uiteengezet, en het geleverde product op eigen risico binnen de 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling terugsturen naar het hoofdkantoor van de verkoper (Mimosasstraat 36, 1030 Brussel, België).

De producten moeten verplicht worden teruggestuurd in hun originele verpakking, niet beschadigd, en vergezeld van al hun accessoires alsook de originele leveringsbon. De aldus teruggestuurde producten mogen niet uitgepakt, ontzegeld of gebruikt geweest zijn op eender welke wijze. De door de koper onvolledige, beschadigde of bevuilde handelswaar zal niet worden teruggenomen.

Arteeshow verbindt zich ertoe om de koper binnen de 14 volle dagen, na aanvaarding van de terugname van de handelswaar, terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten.

Op grond van artikel VI.53, 1e lid, 3° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, kan de koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor de leveringscontracten van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

De koper beschikt niet over de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen in het geval van bestellingen van artikelen die niet kunnen teruggezonden worden omwille van gezondheids- of hygiëneredenen (vb. cosmeticaproducten en ondergoed).

Artikel 9 : Betaling en betalingsmodaliteiten

De aan de klant gefactureerde prijs is de prijs aangeduid op de bevestiging van de bestelling die verzonden wordt naar de klant per e-mail. De bestelling is onmiddellijk betaalbaar. De betaling gebeurt enkel per creditkaart (Mastercard), door middel van het beveiligd betalingsplatform Paypal of door bankoverschrijving ten gunste van de rekening BE96 3630 2845 6305, BIC : BBRUBEBB, geopend op naam van Lila Farget bij ING Brussel, ten laatste binnen de tien volle dagen vanaf de bestelling. De bestelling zal worden geannuleerd na het verlopen van de termijn van 10 dagen.

De gedane betalingen na deze termijn dragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van 8,5 % per jaar, alsook een forfaitaire vergoeding die onherleidbaar is tot 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50,- € bij wijze van schadevergoeding.

Elke betwisting met betrekking tot een factuur dient ons toegestuurd te worden per schrijven, binnen de vijftien volle dagen vanaf haar verzenddatum.

De consument, zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht, kan het voordeel van de toepassing van vergoedingen en intresten eisen op de wijze en volgens de voorwaarden bepaald in onderhavige clausule, in geval van niet-uitvoering van onze verplichtingen tot betaling.

Artikel 10 : Leveringen

Onze verantwoordelijkheid tot levering gebeurt na volledige betaling door de koper van de prijs van de bestelling en de leveringskosten, op een wijze door de verkoper bepaald, behoudens andersluidende geschreven overeenkomst. De leveringen worden gedaan op het door de koper aangegeven adres.

Arteeshow levert haar uiterste inspanning om de bestelling te leveren binnen een termijn van maximum 30 dagen en verbindt zich ertoe dat de verzending gebeurt binnen 3 (drie) werkdagen vanaf de bestelling.

Elke levering wordt geacht gedaan te zijn vanaf het pakket beschikbaar is voor de klant, namelijk door de vervoerder, geconcretiseerd door het controlesysteem dat gebruikt wordt door de vervoerder.

In geval van afwezigheid tijdens de levering aan het door de koper meegedeelde adres, kan de handelswaar ter plaatse worden teruggenomen volgens de beschreven voorwaarden op het door de postdiensten achtergelaten aanbiedingsformulier.

Bij gebreke hieraan of indien de koper verzuimt of weigert de levering van de bestelde handelswaar aan te nemen, behoudt Arteeshow zich het recht voor om de uitvoering van het contract te eisen of deze, na voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper. In dit laatste geval zal Arteeshow een bedrag gelijk aan 30% van de verkoopprijs behouden bij wijze van schadevergoeding.

De handelswaar wordt vervoerd op risico van Arteeshow naar het door de koper gepreciseerd leveringsadres of de bewaring in plaats van terugzending meegedeeld aan de koper door de postdiensten. Vanaf dat moment draagt de koper zelf het risico.

In het geval dat de geleverde handelswaar zou beschadigd zijn, is de koper verplicht om de handelswaar te weigeren of deze niet te aanvaarden door middel van afgifte van een geschreven voorbehoud op het afleveringsformulier van de koerier, in te vullen door de koper en de koerier. Elke klacht met betrekking tot de geleverde handelswaar dient verstuurd te worden binnen een termijn van 5 volle dagen volgend op de datum van haar ontvangst. De klacht dient uitsluitend per aangetekende brief verstuurd te worden naar het hoofdkantoor : Tervurenlaan 194B/8, 1150 Brussel, België en dient te worden vergezeld van een kopij van het aankoopdocument en het afleveringsformulier, aangevuld met het geschreven voorbehoud zoals hierboven vermeld. Na deze termijn zal geen enkele latere klacht voor zichtbare gebreken in aanmerking worden genomen.

In geen geval zal Arteeshow overgaan tot terugbetaling van de terugzendingskosten die rechtstreeks betaald werden door de koper aan de Post.

De meegedeelde termijnen van levering door Arteeshow zijn uitsluitend indicatief bij gebreke aan andersluidende geschreven overeenkomst.

In elk geval bevrijden de volgende omstandigheden Arteeshow van zijn verplichtingen in verband met de termijn :

1 – De gevallen van overmacht (met onder meer inbegrip van de stakingen, technische storingen, vertraging van de leverancier, beschadiging van de voorraad gekend bij de consument op het moment van de plaatsing van zijn bestelling, tekort aan arbeidskrachten onafhankelijk van de wil van Arteeshow) ;
2 – Als de betalingsvoorwaarden niet gerespecteerd worden ;
3 – Als er wijzigingen door de klant worden besloten na de bestelling ;
4 – Als de koper ons niet de gewenste informatie levert binnen de aangegeven termijn.

De leveringen geschieden per gewone post.

Artikel 11 : Terugzendingen

De koper kan zijn pakket terugzenden :
Als het geleverde artikel verschillend is van hetgeen besteld werd.
Als het geleverd artikel niet overeenkomt met de verwachtingen van de klant.
In deze gevallen zal de koper het niet-conform artikel moeten terugzenden om de vervanging of de terugbetaling van de prijs van de bestelling te bekomen.
Om een beroep te kunnen doen op de terugbetaling:
Dient de koper verplicht zijn pakket terug te zenden ten laatste binnen 14 kalenderdagen volgend op de levering van zijn bestelling.
Elke gemaakte klacht na het verlopen van deze termijn, zal niet aanvaard kunnen worden en Arteeshow weigert elke aansprakelijkheid hieromtrent.
Arteeshow neemt de terugzendingskosten voor haar rekening; in geen geval zal Arteeshow overgaan tot het terugbetalen van de terugzendingskosten die rechtstreeks betaald werden door de koper aan de Post.
Dient de koper zijn niet-conforme artikel(en) terug te zenden in hun originele verpakking naar het volgend adres:
Arteeshow
Tervurenlaan 194B/8
1150 Brussel, BELGIË

Elke niet-conforme of ongeschikte terugzending die de herverkoop van het artikel onmogelijk maakt (kapot, beschadigd, gebruikt of bevuild door de koper) zal worden afgewezen en Arteeshow weigert elke aansprakelijkheid hieromtrent.

De artikelen moeten verplicht worden teruggezonden en naar behoren worden beschermd, in hun originele verpakking (een verpakking die voorzichtig werd opengemaakt, zal niet als een beschadigde verpakking worden beschouwd) en vergezeld van hun etiket van de beschermfolie.

Eenmaal de bevestiging van de teruggezonden artikelen werd uitgevoerd, dan verbindt Arteeshow zich ertoe om de koper zo spoedig mogelijk, en ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van het teruggezonden pakket, terug te betalen op de bankrekening of de betaalrekening van de klant die hij gebruikt heeft voor de betaling van de artikelen.

Artikel 12 : Garantie

Arteeshow is gehouden tot vrijwaring van de producten die hij verkoopt overeenkomstig de wet van 1 september betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (artikels 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek).

De consument die de non-conformiteit vaststelt van een verkocht product binnen de 2 jaren vanaf de levering van het goed, dient melding hiervan te maken bij Arteeshow binnen de twee maanden vanaf de vaststelling per aangetekende brief gericht aan het hoofdkantoor van Arteeshow (Mimosasstraat 36, 1030 Brussel, België). Deze garantie dekt enkel de gebreken van conformiteit die bestaan op het moment van de levering van het goed. De gebreken of de beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik, zoals beschadiging door water, oxidatie, val of botsing, nalatigheid en slijtage, worden niet gedekt door de garantie.

De bepalingen van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek betreffende verborgen gebreken zijn ten volle van toepassing. De verkochte producten zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken voor een periode van een jaar te rekenen vanaf hun levering of afgifte. De garantie kan enkel in werking worden gesteld indien de volgende voorwaarden zijn vervuld: (1) het gebrek maakt in belangrijke mate het product ongeschikt voor het gebruik waartoe men ze bestemt of een speciaal gebruik dat uitdrukkelijk vermeld werd in de specifieke verkoopsvoorwaarden en (2) het product wordt of werd onder normale omstandigheden gebruikt. Om het recht op vrijwaring te kunnen inroepen, dient de koper zijn klacht met betrekking tot de verborgen gebreken te melden per aangetekende brief gericht aan het hoofdkantoor van Arteeshow (Tervurenlaan 194B/8, 1150 Brussel, België) binnen een termijn van maximum een maand nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen.

De leveringsbon dient als bewijs van garantie en moet door de consument worden bewaard en afgeleverd in het origineel.

Artikel 13 : Aansprakelijkheden

Arteeshow zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, bijvoorbeeld verlies van gegevens, indringing, virus, verbreking van de dienstverlening en andere ongewilde problemen.

In elk geval is Arteeshow niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van het contract die te wijten is aan de koper, dat voortvloeit uit een onoverkomelijk en onvoorzien feit van een derde bij het contract of in geval van overmacht.

De koper is aansprakelijk voor de keuze en het gebruik van het door Arteeshow geleverde product. Hij verklaart minstens 18 jaar oud te zijn op het moment van de bestelling. Arteeshow wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onjuistheid van de informatie die hem werd meegedeeld door de koper.

Arteeshow behoudt zich het recht voor om de informatie die opgenomen wordt op deze Site op elk moment te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Arteeshow verbindt zich ertoe om de verkochte artikelen op de Site zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en om zo goed mogelijk de informatie up te daten die op de Site wordt verstrekt.

Arteeshow kan echter niet de juistheid, nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie garanderen die ter beschikking wordt gesteld aan de klanten via de Site.

In het geval van niet-substantiële verschillen tussen de foto’s van de presentatie van de artikelen op de Site, teksten en illustraties en de bestelde artikelen, zal Arteeshow hier niet voor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De koper erkent en aanvaardt dat de prijzen van de artikelen kunnen variëren, en dat in geen geval dit prijsverschil de grond zou kunnen uitmaken voor een vordering tot noch een gedeeltelijke, noch een volledige terugbetaling van de gekochte artikelen.

Artikel 14 : Periodieke nieuwsbrief

Door het invullen van de velden bedoeld voor de ontvangst van de periodieke nieuwsbrief, de zogenaamde “newsletter”, verbindt de koper zich ertoe tot het ontvangen van de informatie door Arteeshow op het meegedeelde e-mailadres en op geregelde tijdstippen. Een uitschrijving van de periodieke nieuwsbrief is op elk moment mogelijk door het klikken van de knop “zich uitschrijven” die voorkomt onderaan de pagina van elke brief.

Artikel 15 : Klantendienst

Voor elke informatie of vraag, voor elke opvolging van de bestelling, voor elke uitoefening van het herroepingsrecht of voor een beroep te doen op de garantie, dient de koper de Klantendienst te contacteren per e-mail door het invullen van het contactformulier op de contactpagina van de Site of per telefoon op het nummer +32(0) 491 64 33 49 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

Artikel 16 : Persoonsgegevens

Arteeshow verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van haar klanten te beschermen.

Alle noodzakelijke persoonsgegevens voor de verwerking van een bestelling worden door Arteeshow of zijn medewerkers bewaard en kunnen worden meegedeeld aan de ondernemingen met dewelke Arteeshow – of zijn leveranciers – samenwerkt/samenwerken, indien een dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de behandeling van de bestelling.

De gebruiker machtigt bovendien tevens Arteeshow om de gegevens te gebruiken om statistieken samen te stellen teneinde de goederen en diensten die hij aanbiedt, te verbeteren.

Deze informatie kan daarenboven worden gebruikt om de verspreiding aan haar cliënteel, met behulp van elk communicatiemiddel, van de informatie met betrekking tot de handelsactiviteiten van Arteeshow toe te staan.

Arteeshow bewaart ten slotte de persoonsgegevens om de daaropvolgende bestellingen te vergemakkelijken.

Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, verbindt Arteeshow zich ertoe om de persoonlijke gegevens waarover hij beschikt, niet vrij te geven aan een andere vennootschap of een andere onderneming.

De door Arteeshow bewaarde gegevens kunnen op elk moment opgevraagd en verbeterd worden op eenvoudig verzoek. Een dergelijke vraag moet worden gestuurd per e-mail aan het volgende adres (lila(at)arteeshow.com) of per brief geadresseerd aan Lila Farget, Tervurenlaan 194B/8, 1150 Brussel, België.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, automatische elektronische registratie van de correspondentie, enz.).

Artikel 17 : Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De huidige online verkoopsvoorwaarden en het verkoopcontract zijn onderworpen aan de Belgische wet.

De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koopovereenkomsten van 1980 wordt expliciet uitgesloten.
Behoudens vervolgingen tot betaling, verbinden de partijen zich ertoe om elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract proberen op te lossen door middel van gerechtelijke bemiddeling of verzoening.

Deze zal ten laatste 15 volle dagen na de vraag tot gerechtelijke bemiddeling of verzoening, meegedeeld door een partij aan de andere partij, aanvangen. De duur van de bemiddeling mag niet meer dan 30 volle dagen bedragen, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen.

Vanuit het perspectief van een minnelijke regeling van een eventueel geschil ontstaan uit een contract van onlineverkoop van goederen of diensten, kan de consument die het wenst, tevens rechtstreeks contact opnemen met onze diensten (lila(at)arteeshow.com) of beroep doen op het platform voor de online regeling van geschillen, opgericht door de Europese Commissie en beschikbaar op het volgende websiteadres : https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Arteeshow verklaart bovendien niet aangesloten te zijn bij een instantie voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen.

In geval van vervolgingen tot betaling of het mislukken van de procedure tot buitengerechtelijke regeling, gerechtelijke bemiddeling of gerechtelijke verzoening, zijn enkel de rechtbanken waaraan de maatschappelijke zetel van Arteeshow is onderworpen, bevoegd, behoudens een dwingend wettelijk voorschrift in tegengestelde zin.

Artikel 18 : Scheidbaarheidsclausule

Als een of meerdere artikels van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zou(den) worden verklaard om welke reden dan ook, kan deze omstandigheid niet ertoe leiden dat dit contract in zijn geheel nietig wordt verklaard, noch dat de uitwerking van andere bepalingen wordt verhinderd.

In het geval dat de gewraakte bepaling de aard zelf van de huidige algemene voorwaarden zou aantasten, zal elke partij ernaar streven om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling af te sluiten met een gelijkwaardig, economisch effect of, op zijn minst, zo nauw mogelijk bij het effect van de vernietigde bepaling.